تلفن گویا:۰۷۱۹۱۰۰۱۸۱۹  (۹۸+)  

 

ارزشهای محوری
مشتريان ما برای برآورده شدن انتظارات مشتريان از طريق تولید محصولات و ارائه خدمات در کلاس جهانی اهتمام می ورزيم و مشتری را مهم ترين عامل درآمد و حیات براي شركت تلقی می نماييم.
منابع انسانی در جهت توسعه مستمر با ارزشترين سرمايه خود هوشمندانه عمل نموده و خواهیم نمود.
صاحبان سهام  ما با استفاده از ارزش های بلند مدت براي برقراری منطق اقتصادی فعاليت‌ها در جهت حفظ حقوق ذينفعان كوشا می باشيم
آرمان مشترک  ارتقای سطح کيفی تکنيک‌های بحث و گفتگو در جهت رسيدن به يک استراتژی برد-برد
جامعه ما خود را به حفظ محيط زيست، و همچنين کمک به اعتلای جامعه مكلف ميدانيم.