سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 180 میلیون ریال (شامل تعداد 18000 سهم، به ارزش اسمی هر سهم ده هزار ریال) بوده که طی چند مرحله به مبلغ 1،401،780 میلیون ریال (شامل تعداد 1،401،780،000 سهم ، به ارزش اسمی 1،000 ریال) افزایش یافته است.

 

ترکیب سهامداران کارخانجات مخابراتی ایران در تاریخ 1397/04/17

رديف نام سهامدار تعداد سهام درصدسهام
1 شركتهای سرمایه گذاری استانی( سهام عدالت ) 490,622,984 35.00%
2 شركت سرمايه گذاري آتيه دماوند 160,342,904 11.44%
3 شركت سرمايه گذاري صنعت و معدن 40,000,000 2.85%
5 سايرين (کمتر از % 3) 710,814,112 50.71%
جمع 1,401,780,000 100%

 

تماس با امور سهام

تلفن تماس:37263040-071