تلفن:  ۷۱۳۷۲۶۸۰۹۱  (۹۸+)  

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۸۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ده هزار ریال) بوده که طی چند مرحله به مبلغ ۳،۲۳۵،۳۶۲،۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۳،۲۳۵،۳۶۲،۰۰۰ سهم ، به ارزش اسمی ۱،۰۰۰ ریال) افزایش یافته است.

 

ترکیب سهامداران کارخانجات مخابراتی ایران در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

رديف نام سهامدار تعداد سهام درصدسهام
۱ شركتهای سرمایه گذاری استانی( سهام عدالت ) ۶۹۳,۶۱۷,۸۳۴ ۲۱.۳۰%
۲ سهام عدالت آزاد شده نزد افراد(روش مستقیم) ۷۱۸,۹۷۲,۸۱۴ ۱۳.۰۸%
۳ شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند ۲۴۰,۷۲۵,۳۳۴ ۷.۴۴%
۴ صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان ۳۲,۵۴۴,۶۸۴ ۱.۰۱%
۵ سایرین ۱,۸۴۹,۵۰۱,۳۳۴ ۵۷.۱۷%
جمع ۳,۲۳۵,۳۶۲,۰۰۰ ۱۰۰%

 

 

 

 

 

تماس با امور سهام

تلفن تماس:۷۲۶۳۰۴۰-۰۷۱