سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۸۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ده هزار ریال) بوده که طی چند مرحله به مبلغ ۳،۲۳۵،۳۶۲،۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۳،۲۳۵،۳۶۲،۰۰۰ سهم ، به ارزش اسمی ۱،۰۰۰ ریال) افزایش یافته است.

 

ترکیب سهامداران کارخانجات مخابراتی ایران در تاریخ ۹۸/۰۶/۱۱

رديف نام سهامدار تعداد سهام درصدسهام
۱ شركتهای سرمایه گذاری استانی( سهام عدالت ) ۱,۱۳۲,۳۷۶,۶۴۷ ۳۵.۰۰%
۲ شركت سرمايه گذاري آتيه دماوند ۲۵۳,۱۵۴,۹۶۲ ۷.۸۲%
۳ سایرین و اشخاص حقیقی و حقوقی ۱,۸۴۹,۸۳۰,۳۹۱ ۵۷.۱۸%
جمع ۳,۲۳۵,۳۶۲,۰۰۰ ۱۰۰%

 

 

تماس با امور سهام

تلفن تماس:37263040-071