سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۸۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ده هزار ریال) بوده که طی چند مرحله به مبلغ ۱،۴۰۱،۷۸۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱،۴۰۱،۷۸۰،۰۰۰ سهم ، به ارزش اسمی ۱،۰۰۰ ریال) افزایش یافته است.

 

ترکیب سهامداران کارخانجات مخابراتی ایران در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰

رديف نام سهامدار تعداد سهام درصدسهام
۱ شركتهای سرمایه گذاری استانی( سهام عدالت ) ۴۹۰،۶۲۲،۹۸۴ ۳۵.۰۰%
۲ شركت سرمايه گذاري آتيه دماوند ۱۵۹،۸۳۷،۹۱۹ ۱۱.۴۰%
۳ شخص حقیقی ۴۰،۷۳۹،۴۰۵ ۲.۹۱%
۴ سايرين (کمتر از %۱) ۷۱۰،۵۷۹،۶۹۲ ۵۰.۶۹%
جمع ۱،۴۰۱،۷۸۰،۰۰۰ ۱۰۰%

 

تماس با امور سهام

تلفن تماس:37263040-071