سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۸۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ده هزار ریال) بوده که طی چند مرحله به مبلغ ۳،۲۳۵،۳۶۲،۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۳،۲۳۵،۳۶۲،۰۰۰ سهم ، به ارزش اسمی ۱،۰۰۰ ریال) افزایش یافته است.

 

ترکیب سهامداران کارخانجات مخابراتی ایران در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۴

رديف نام سهامدار تعداد سهام درصدسهام
۱ شركتهای سرمایه گذاری استانی( سهام عدالت ) ۱,۱۳۲,۳۷۶,۶۴۷ ۳۵.۰%
۲ شركت سرمايه گذاري آتيه دماوند ۳۹۵,۸۸۷,۴۸۰ ۱۲.۲%
۳ شخص حقیقی ۵۶,۸۷۱,۵۲۴ ۱.۸%
۴ شخص حقیقی ۹۴,۰۲۸,۱۰۹ ۲.۹%
۵ سایرین ۱,۵۵۶,۱۹۸,۲۴۰ ۴۸.۱%
جمع ۳،۲۳۵،۳۶۲،۰۰۰ ۱۰۰%

 

 

تماس با امور سهام

تلفن تماس:37263040-071