سایت اصلی شرکت كارخانجات مخابراتي ايران در شهر شيراز ( استان فارس) واقع شده و همچنين داراي يك دفتــر در تهران و زمین ها و ساختمان هایی به شرح ذیل مي باشد:

 

 

موقعیت مساحت(مترمربع)  زیربنا(مترمربع)
فاز 1 – شيراز  94.878 74.329
فاز 2 – شرکت ایران خودرو فارس 216.694  14.779
دفتر تهران 643  2.163
مهمانسرا- تهران 242  626
سایر  598/8 430.75
منطقه ويژه اقتصادي-1 4300  65
منطقه ويژه اقتصادي-2 202.070  11.000
جمع 519.425/8 278.967