ورود

ورود به سایت

نام کاربری
رمز عبور *
مرا بیاد اور

 نام واحد تلفن تماس   فاکس
امور سهام  37263040  -- 
دفتر مدیریت آموزش،پژوهش و پشتیبانی 37268143 37268143 
دانشگاه علمی کاربردی  37276633  37250027 
شرکت مهندسی زاگرس انرژی کاوان  37275215  37250045 
مرکز رشد  37269042  37250027 
صنعت مکانیک  37252531  37250035 
صنعت الکترونیک  37266696  37268094