تلفن گویا:۰۷۱۹۱۰۰۱۸۱۹  (۹۸+)  

تلفن گویا  ۰۷۱۹۱۰۰۱۸۱۹

 ردیف  نام و نام خانوادگی  تلفن ثابت/۰۷۱ سمت سازمانی (طبق تاپ چارت)
۱ محمدرضا رضایی ۳۷۲۶۲۶۰۹  سرپرست دفتر مدیرعامل و هیئت مدیره
۲ پیمان برازنده ۰۲۱-۲۲۸۵۹۵۰۰  مدیر دفتر تهران
۳    ۳۷۲۵۰۰۳۷  معاونت بازرگانی،تدارکات و پشتیبانی
۴ اردوان اکبرپور ۳۷۲۵۰۰۲۶ معاونت پژوهش
۵   ۳۷۲۷۰۰۲۴ معاونت اقتصادی و منابع انسانی
۶ آرمان حسنیان ۳۷۲۶۹۴۰۴  سرپرست حراست
۷ محمدمهدی رفعت مقام ۳۷۲۶۸۰۹۵ سرپرست تدارکات
 ۸  زهره صباغ  ۳۷۲۷۰۰۲۱  مدیر طرح ومهندسی فروش
۹  حامد آرزومندان  ۳۷۲۶۸۱۴۳  مدیر پشتیبانی فنی مراکز
۱۰  سید وحید اصنافی  ۳۷۲۷۵۴۹۶   سرپرست صنعت بدون کارخانه
۱۱  مهدی همتی علمدارلو ۳۷۲۶۸۰۹۲   مدیر امور مالی
۱۲   آرش  مردانی ۳۷۲۷۵۲۴۴  مدیر تولید قطعات اولیه 
۱۳ مریم مردانی ۳۷۳۵۴۸۴۸ مدیر بازاریابی و فروش تولید
۱۴ آرمان حسنیان ۳۷۲۶۰۱۸۹   مدیر برنامه ریزی وکنترل تولید
۱۵   محمدهادی حکیم رابط ۳۷۲۶۴۳۰۳  مدیر فنی مهندسی 
۱۶   ۳۷۲۵۲۵۳۲   مدیر کنترل کیفیت 
۱۷ شهلا صالحی ۳۷۲۶۹۷۰۶  مدیر امور فرهنگی 
۱۸   ۳۷۲۶۳۰۴۰   رئیس امور سهام و بورس
۱۹ رایان آرسته ۳۷۲۵۰۰۴۱  رئیس سیستم های اطلاعات مدیریت