سال 1396

 

مدرک تحصیلی کارشناس کاردان دیپلم زیردیپلم جمع
پایان فروردین ماه 132 6 18 10 166

تعداد 215 نفر نیروی انسانی در پروژه زیر ساخت و 170 نفر بصورت قرارداد جدید به تبع نیاز در بخش های مختلف کارخانه مشغول به کار می باشند.