انتخاب دو گروه کار طراحی سامانه برنامه ریزی آبیاری هوشمند و طراحی کولر های مخابراتی به عنوان گروه کار برتر در سال 1396 استان فارس در بیست و نهمین جشنواره امتنان از کارگران ، گروه های کار و واحد های نمونه