کارخانجات مخابراتی ايران (سهامی عام )
به شماره ثبت 42478 و شناسه ملی 10530004647
بدينوسيله از سهامداران محترم شرکت دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی ساليانه اين شرکت که رأس ساعت15:00روز چهار شنبه مـورخ 20/4/97 در محل دفتر مركزي و كارخانه واقع در شيراز کیلومتر2 بلوار مدرس تشکيل می گردد، حضور بهم رسانند . از سهامدارانی که مايل به شرکت در جلسه فوق می باشند درخواست می شود با در دست داشتن مدارک مالکيت سهام جهت دريافت ورقه ورود به جلسه مجمع ، نيم ساعت قبل از تشكيل جلسه در همان روز به محل مذكور مراجعه فرمايند 
 دستور جلسه
  • استماع گزارش هيئت مديره
  • استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی
  • تصویب صورتهای مالی سال منتهی به 29/12/1396
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
  • انتخاب روزنامه کثير الانتشار
  • انتخاب اعضای هیئت مدیره
  • تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیر
  • ساير مواردی که در صلاحيت مجمع عمومی عادی می باشد

هيئت مديره شرکت