دیدار مدیر محترم عامل جناب آقای مهندس رضوانی و هیئت مدیره شرکت کارخانجات مخابراتی ایران با آقای مهندس آذری جهرمی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات