جلسه عمومی دیدار مدیر محترم عامل جناب آقای مهندس رضوانی با پرسنل کارخانجات مخابراتی ایران