جلسه عمومی دیدار مدیر محترم عامل جناب آقای دکتر رضوانی با پرسنل کارخانجات مخابراتی ایران