بازدید جناب آقای دکتر ستاری معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان ومعاونین محترم ایشان و جناب آقای دکتر رحیمی استاندار محترم فارس به همراه بسیاری از مقامات عالی رتبه استان از توانمندیها و پیشرفت های بزرگترین شرکت تولیدی دانش بنیان ایران در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴انجام گردید. ضمناً مذاکراتی در خصوص تبدیل ITMC به دومین پارک اقتصاد دیجیتال کشور و یا ایجاد دومین کارخانه نوآوری کشور،صورت پذیرفت.