بازدید چند ساعته جناب آقای دکتر جهانگرد معاون محترم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به همراه تعدادی از مدیران محترم وزارتخانه ،از شرکت کارخانجات مخابراتی ایران به منظور بررسی جوانب تبدیل ITMC به پارک اقتصاد دیجیتال شیراز