بازدید سرکار خانم دکتر ابتهاج معاون مدیر کل اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مشاور معاون وزیر در معاونت فرهنگی اجتماعی، به همراه جمعی از مدیران اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس از شرکت کارخانجات مخابراتی ایران