جلسه کمیته راهبری کارخانه نوآوری شیراز با حضور دکتر قادری فر، معاون معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و سایر اعضا در محل کارخانجات مخابراتی ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کارخانجات مخابراتی ایران، جلسه کمیته راهبری کارخانه نوآوری شیراز با حضور دکتر قادری فر، معاون معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، مهندس افشون، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، مهندس سهرابی، مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، مهندس ایزدی، مدیر کل صمت فارس، دکتر کشاورز، مدیرعامل هلدینگ عطار و دکتر سبط احمدی، سرپرست مدیر عاملی کارخانجات مخابراتی ایران در محل کارخانجات مخابراتی ایران برگزار شد. در این جلسه برنامه های شرکت عطار تشریح گردید و زمینه سفر ریاست محترم جمهوری به شیراز به منظور افتتاح کارخانه نوآوری فارس در محل کارخانجات مخابراتی ایران مورد بررسی اعضا قرار گرفت. در این جلسه اعضای کمیته از محل کارخانه نوآوری بازدید نموده و از روند پیشرفت کار جهت مطلع گردیدند..