انجام تست کرونا از پرسنل کارخانجات مخابراتی ایران با حضور نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

 

 

به گزارش روابط عمومی کارخانجات مخابراتی ایران، با پیگیری های مکرر واحد ایمنی و بهداشت، دوشنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه انجام تست کرونا در کارخانجات مخابراتی ایران ویژه پرسنل این شرکت صورت پذیرفت.