تلفن:  ۷۱۳۷۲۶۸۰۹۱  (۹۸+)  

 

جلسه جناب آقای دکتر رفان مدیر عامل شرکت مکو و آقای مهندس سبحانی پور مدیر کل ICT شرکت مپنا، با آقای مهندس حیدری قائم مقام مدیر عامل شرکت ITMC، آقای دکتر آقایی رئیس هیئت مدیره شرکت ITMC و جمعی از مدیران کارخانجات مخابراتی ایران

 

 

جلسه جناب آقای دکتر رفان مدیر عامل شرکت مکو و آقای مهندس سبحانی پور مدیر کل ICT شرکت مپنا، با آقای مهندس حیدری قائم مقام مدیر عامل شرکتITMC، آقای دکتر آقایی رئیس هیئت مدیره شرکت ITMC و جمعی از مدیران شرکت از کارخانجات مخابراتی ایران، پیرامون توسعه همکاری های طرفین و بازدید از خطوط تولید شرکت