تلفن گویا:۰۷۱۹۱۰۰۱۸۱۹  (۹۸+)  

بازدید عضو محترم هیأت مدیره و مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران جناب آقای دکتر نصیری با رئیس محترم کمسیون انرژی مجلس جناب آقای دکتر فریدون عباسی دوانی 

 

در راستای اخذ سهم مناسبی از جامعه هدف پروژه کنترلر کنتور و بارسرمایشی و به منظور جلب حمایت و تسریع در فرآیند عقد قرارداد از وزارت نیرو، جلسه ای پر بار توسط عضو محترم هیات مدیره و مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران جناب آقای دکتر نصیری با رئیس محترم کمسیون انرژی مجلس جناب آقای دکتر فریدون عباسی دوانی در تاریخ ۹۹/۱۲/۱۸ برگزار گردید که امیدواریم این جلسه موجبات تعالی کارخانجات مخابراتی ایران در پروژه های مربوطه را به همراه داشته باشد.