آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه کارخانجات مخابراتی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۲۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷

بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی صاحب سهم دعوت به عمل می آید تا در
 جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول این شرکت که راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ واقع در محل دفتر مرکزی شرکت به آدرس شیراز
 کیلومتر دوم بلوارمدرس برگزار می گردد، حضور به هم رسانند. خواهشمند است به منظور جلوگیری از تجمع و تسریع در امور، سهامداران یا وکلای قانونی آنها که قصد
 حضور در مجمع را دارند حداکثر تا ۲۴ ساعت قبل از برگزاری مجمع اطلاعات خود (مدارک هویتی، برگه سهام و یا وکالتنامه) را در سایت www.itmc.ir بار گذاری و یا به
 پست الکترونیکی saham@itmc.ir  ارسال فرمایند و در روز جلسه فوق با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام و هویتی خود جهت دریافت کارت ورود به جلسه مجمع،
 یک ساعت قبل از تشکیل جلسه مراجعه فرمایند.
ضمنا جهت مشاهده آنلاین مجمع ، به آدرس www.itmc.ir مراجعه فرمایید.
دستور جلسه :
۱–  استماع گزارش هيأت مديره از فعالیتها و وضع عمومی شرکت
۲-   استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی
۳ –طرح و تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۴-  انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه آن
۵-  انتخاب روزنامه کثير الانتشار برای درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت
۶- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره
۷-  ساير مواردی که در صلاحيت مجمع عمومی عادی می باشد .
                                                                                                                                                                               هیات مدیره
شرکت کارخانجات مخابراتی ایران
FA_IR