تلفن:۷۱۳۷۲۶۸۰۹۱  (۹۸+)  

 
 
 
فرم مجمع عمومی عادی سالیانه- نوبت دوم ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

فرم ثبت نام جهت ورود به مجمع عمومی عادی سالیانه-نوبت دوم تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹