تلفن:۷۱۳۷۲۶۸۰۹۱  (۹۸+)  

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۸۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ده هزار ریال) بوده که طی چند مرحله به مبلغ ۳،۲۳۵،۳۶۲،۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۳،۲۳۵،۳۶۲،۰۰۰ سهم ، به ارزش اسمی ۱،۰۰۰ ریال) افزایش یافته است.

 

ترکیب سهامداران کارخانجات مخابراتی ایران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

رديف نام سهامدار تعداد سهام درصدسهام
۱ شركتهای سرمایه گذاری استانی( سهام عدالت ) ۶۹۳,۶۱۷,۸۳۴ ۲۱.۴۴%
۲ سهام عدالت آزاد شده نزد افراد(روش مستقیم) ۴۰۵,۴۰۱,۱۲۲ ۱۲.۵۳%
۳ شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند ۲۴۱,۳۷۲,۶۴۲ ۷.۴۶%
۴ سایر سهامداران حقوقی ۷۶,۵۰۰,۶۱۲ ۲.۳۶%
۵ سایر سهامداران حقیقی ۱,۸۱۸,۴۶۹,۷۹۰ ۵۶.۲۱%
جمع ۳,۲۳۵,۳۶۲,۰۰۰ ۱۰۰% 
* سایر سهامداران: شامل سهامداران با مالکیت کمتر از 1 درصد سهام شرکت می باشند. 

 

فرم مجمع عمومی عادی سالیانه- نوبت دوم ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

فرم ثبت نام جهت ورود به مجمع عمومی عادی سالیانه-نوبت دوم تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹