تلفن:  ۷۱۳۷۲۶۸۰۹۱  (۹۸+)  

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۸۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ده هزار ریال) بوده که طی چند مرحله به مبلغ ۳،۲۳۵،۳۶۲،۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۳،۲۳۵،۳۶۲،۰۰۰ سهم ، به ارزش اسمی ۱،۰۰۰ ریال) افزایش یافته است.

 

ترکیب سهامداران کارخانجات مخابراتی ایران در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۱

رديف نام سهامدار تعداد سهام درصدسهام
۱ شركتهای سرمایه گذاری استانی( سهام عدالت ) ۶۹۳,۶۱۷,۸۳۴ ۲۱.۴۴%
۲ سهام عدالت آزاد شده نزد افراد(روش مستقیم) ۴۰۵,۵۸۴,۰۱۲ ۱۲.۵۴%
۳ شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند ۲۴۰,۶۷۲,۶۴۲ ۷.۴۴%
۴ سایر سهامداران حقوقی ۷۳,۰۶۰,۱۶۹ ۲.۲۵%
۵ سایر سهامداران حقیقی ۱,۸۲۲,۴۲۷,۳۴۳ ۵۶.۳۳%
جمع ۳,۲۳۵,۳۶۲,۰۰۰ ۱۰۰% 
* سایر سهامداران: شامل سهامداران با مالکیت کمتر از 1 درصد سهام شرکت می باشند. 

 

 

 

 

 

تماس با امور سهام

تلفن تماس:۷۲۶۳۰۴۰-۰۷۱