تلفن:۷۱۳۷۲۶۸۰۹۱  (۹۸+)  

 ردیف  نام و نام خانوادگی  تلفن ثابت/۰۷۱ سمت سازمانی (طبق تاپ چارت)
۱ محمد کمال پور ادیب ۳۷۲۶۲۶۰۹  مدیر دفتر مدیرعامل و هیئت مدیره
۲ محمدرضا سجادی ۳۷۲۷۵۲۴۴ معاونت تولید
۳ عباس بهرامی   ۳۷۲۵۰۰۳۷  معاونت بازرگانی،تدارکات و پشتیبانی
۴ اردوان اکبرپور ۳۷۲۵۰۰۲۶ معاونت پژوهش
۵ علیرضا شهبازی ۳۷۲۷۰۰۲۴ معاونت اقتصادی و منابع انسانی
۶ پیمان برازنده ۰۲۱-۲۲۸۴۰۱۷۹  مدیر دفتر تهران
۷ محمد راستی کردار ۳۷۲۶۹۴۰۴  سرپرست حراست
۸ ابوطالب کریمی فرد ۳۷۲۵۰۰۳۹  مدیر واحد حقوقی
۹  مریم مردانی ۳۷۲۶۴۸۴۸   سرپرست دفتر سیستم کیفیت
۱۰ رایان آرسته ۳۷۲۵۰۰۴۱  رئیس سیستم های اطلاعات مدیریت
۱۱  زهره صباغ  ۳۷۲۷۰۰۲۱  مدیر طرح ومهندسی فروش
۱۲  حامد آرزومندان  ۳۷۲۶۸۱۴۳  مدیر پشتیبانی فنی مراکز
۱۳  محمد کمال پورادیب   ۳۷۲۶۸۰۹۳  مدیراموراداری ومنابع انسانی
۱۴  ژیلا کمال زاده  ۳۷۲۷۵۴۹۶    مدیربازاریابی
۱۵  مهدی همتی علمدارلو ۳۷۲۶۸۰۹۲   مدیر امور مالی
۱۶   آرش  مردانی ۳۷۲۷۵۲۴۴  مدیر تولید قطعات اولیه 
۱۷   محمدهادی حکیم رابط ۳۷۲۶۴۳۰۳  مدیر فنی مهندسی 
۱۸  علی اکبر قریب شاهی ۳۷۲۵۲۵۳۲   مدیر کنترل کیفیت 
۱۹  محسن سجادنیا  ۳۷۲۵۲۵۳۲  مدیر تولید محصول 
۲۰   آرمان حسنیان ۳۷۲۶۹۷۰۶  مدیر امور فرهنگی 
فرم مجمع عمومی عادی سالیانه- نوبت دوم ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

فرم ثبت نام جهت ورود به مجمع عمومی عادی سالیانه-نوبت دوم تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹