تلفن:۷۱۳۷۲۶۸۰۹۱  (۹۸+)  

فرم درخواست تعمیر دستگاه ماینر

لطفا نام خود را وارد نمایید

لطفا اطلاعات آدرس را وارد کنید

لطفا شماره تماس را وارد کنید

لطفا نوع دستگاه را ثبت کنید

لطفا تعداد دستگاه را وارد کنید

لطفا تاریخ تحویل دستگاه را وارد کنید

شماره ثبت مزرعه را وارد کنید

Please let us know your message.

فرم مجمع عمومی عادی سالیانه- نوبت دوم ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

فرم ثبت نام جهت ورود به مجمع عمومی عادی سالیانه-نوبت دوم تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹