تلفن گویا:۰۷۱۹۱۰۰۱۸۱۹  (۹۸+)  

اطلاعیه تسویه پاداش بازنشستگان محترم کارخانجات مخابراتی ایران 

اطلاعیه تسویه پاداش بازنشستگان محترم کارخانجات مخابراتی ایران