تلفن گویا:۰۷۱۹۱۰۰۱۸۱۹  (۹۸+)  

 

                                                                                     


دکتر علیرضا پاک فطرت:
 
تحول عظیمی در مجموعه تولیدی وصنعتی ITMC ایجاد شده است
 

  

 منبع: اقتصاد آینده نیوز

            www.eqtesadayandehnews.ir