تحول عظیمی در مجموعه تولیدی وصنعتی

دکتر علیرضا پاک فطرت: تحول عظیمی در مجموعه تولیدی وصنعتی  ITMC ایجاد شده است 

ادامه مطلب:

اقتصاد آینده

FA_IR