مزایده اقلام مازاد شرکت کارخانجات مخابراتی ایران

 

شرکت کارخانجات مخابراتی ایران در نظر دارد اقلام مازاد بر نیاز خود شامل قطعات الکترونیکی را از طریق پیشنهاد عمومی به فروش برساند. از متقاضیان خرید دعوت می گردد جهت بازدید و ارائه پیشنهاد قیمت خود، حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۲ به آدرس شرکت: شیراز- کیلومتر ۲ بلوار مدرس مراجعه فرمایند. لیست اقلام و سایر مدارک شرکت در مزایده در سایت www.itmc.ir  بخش مزایده قابل مشاهده و دریافت می باشد.

تلفن تماس:۰۹۱۷۸۸۲۰۴۲۳

FA_IR