مزایده اقلام مازاد شرکت کارخانجات مخابراتی ایران

شرکت کارخانجات مخابراتی ایران در نظر دارد مجموعه ای از اقلام مازاد بر نیاز خود(مستعمل) شامل دستگاه های الکتریکی، مکانیکی و مواد شیمیایی را از طریق پیشنهاد عمومی به فروش برساند. از متقاضیان خرید دعوت می گردد جهت بازدید و ارائه پیشنهاد قیمت خود، حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۲ به آدرس شرکت: شیراز- کیلومتر ۲ بلوار مدرس مراجعه فرمایند. 

تلفن تماس:۰۹۱۷۸۸۲۰۴۲۳

FA_IR