اعضاء هيئت مديره و مدیر عامل
نام اشخاص حقوقي / حقیقی نام نماينده سمت
شرکت سرمايه گذاری استان فارس دکتر افشین انصاری رئیس هیئت مدیره
عضو حقیقی مهندس محمود زنجانيان نائب رئیس هيئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری استان گیلان مهندس سيد حسين علوی فريدنی عضو هیئت مدیره
عضو حقیقی مهندس محمدرضا خدابخشی عضو هيئت مدیره و مدیرعامل

با مدیران ما آشنا شوید.

به استناد مصوبه ی مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ و جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹، اعضای جدید هیئت مدیره و نماینده ی هیئت مدیره شرکت کارخانجات مخابراتی ایران به شرح ذیل، معرفی و انتخاب گردیدند:

مدیرعامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران

مهندس محمدرضا خدابخشی

مدیرعامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران
تحصیلات:لیسانس مهندسی الکترونیک 

دکتر افشین انصاری

رئیس هیئت مدیره
تحصیلات:دکتری مدیریت مالی-صنعتی 

مهندس محمود زنجانیان

نائب رئیس هیئت مدیره

مهندس سيد حسين علوی فريدنی

عضو هیئت مدیره

ارتباط بیشتر با ما

FA_IR