کارخانجات مخابراتی ایران

مونتاژ کابل و کانکتورهای مخابراتی

صنعت الکترونیک با دارا بودن دستگاههای اتوماتیک برش و روپوش کنی کابل، دستگاههای پرس و مونتاژ ترمینال و دستگاههای تست الکتریکی کابل های مخابراتی، تنها تولیدکننده کابلهای سیستمهای NEAX ، EWSD و S12 در کشور است که آمادگی ارائه خدمات و پشتیبانی به تمام مراکز مخابراتی سراسر کشور را دارا می باشد.

شرکت کارخانجات مخابراتی ایران

FA_IR