Vertical Business Solution Company is the representative of Iran Telecommunications Factory

شرکت کارخانجات مخابراتی ايران در راستای توسعه فعاليت هاي بازرگاني و به طور خاص صادرات محصولات با ارزش خود اقدام به اعطای نمايندگی فروش به شرکت های معتبر در سطح منطقه نموده است . بديهی است استفاده از توانممندی های شرکت های دارای سابقه بازرگانی درخشان در حوزه بين الملل ميتواند نقشی موثردر جهت معرفی محصولات اين کارخانجات در بازارهای خارج از کشورداشته باشد.در اين راستا در سال ۱۴۰۰ شرکت Vertical Business Solution به عنوان نماينده فروش کارخانجات مخابراتی ايران در کشور پاکستان فعاليت خود را به طور رسمی آغازنموده است. به طور قطع استفاده بهينه از پتانسيل و موقعيت استراتژيک ممتاز کشور پاکستان می تواند دستاوردهای زيادی را در حوزه تجاری نصيب اين شرکت نمايد.

 Specifications

Company Name: Vertical Business Solution

CEO & Founder: Seyed Athar Hassan Hadi

Email:md@verticalbizsol.com

address:

Aero clock tower,unit 306.block L,North Nazimabad.Karachi,Pakistan

Website& Tel:

۹۲۲۱۳۶۶۳۶۱۷۷

info@verticlbizsol

www.verticalbizsol.com

EN